Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Hotel Gdańsk Brovarnia sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Chopina 6, 81-752 Sopot, NIP: 583-26-21-608.
 2. Cel, zakres oraz odbiorcy przetwarzanych danych wynikają z zakresu oferty, jaki wybiera Usługobiorca. Czynności przy których administrator przetwarza dane opisane zostały w pkt.5
 3. Administrator może przetwarzać następujące dany osobowe Usługobiorców: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer karty kredytowej, adres zamieszkania/prowadzenia działalności. W wypadku Usługobiorcy, niebędącego osobą fizyczna, Administrator może dodatkowo przetwarzać nazwę firmy, dane adresowe, numer identyfikacji podatkowej.
 4. Podanie danych wspomnianych w pkt. 3. jest dobrowolne, ale może być niezbędne do wykonania usługi.
 5. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach:
  - realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (komunikacja z gośćmi, przyjęcie rezerwacji, check-in/check-out,  usługa hotelarsko-gastronomiczna, inne usługi realizowane na wyraźne życzenie gościa, rozliczenia, realizacja wymogów księgowo-podatkowych, cele statystyczne, ewentualne reklamacje i roszczenia, na potrzeby promocji hotelu przetwarzany i/lub upubliczniany może być wizerunek gościa na jego wyraźną zgodę)
  - marketingu promocyjnego – za zgodą gościa
  - wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – za zgodą gościa
  - subskrypcji newslettera – za zgodą gościa
 6. Dane osobowe gościa będą udostępniane lub powierzane innym podmiotom uczestniczącym w realizacji usługi, w szczególności: podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową na podstawie zawartych umów o współpracę,
 7. Dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym, takim jak policja lub inne organy ścigania na wyraźne i uzasadnione żądanie.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez gościa w zakresie komunikacji za pomocą urządzeń elektronicznych, ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi hotelarsko-gastronomicznej, lub do podjęcia działań niezbędnych do jej realizacji. W wyjątkowych przypadkach podstawą prawną jest uzasadniony cel administratora w zakresie dochodzenia roszczeń.
 9. Dane zostały pozyskane bezpośrednio od ich właściciela, od podmiotów będących administratorem danych Usługobiorcy – np. portale rezerwacyjne lub z innych ogólnodostępnych źródeł.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat przewidziany dla przedawnienia roszczeń. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną w ramach podejmowanych działań marketingowych przetwarzanie będzie trwało do czasu odwołania zgody przez gościa.
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 12. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem świadczenia usługi.
 13. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 14. Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi
 15. Przysługuje Państwu prawo do przeniesienia swoich danych.
 16. Pani/Pana dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w systemie informatycznym, mającym na celu zarządzanie infrastrukturą hotelu.
 17. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

Price of the day
Phone
Hotele GdańskHotelHotel GdańskHotelTwitterInstagram
pfr